Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

13 júna, 2012

Športovcom chýba väčšia podpora mesta

<p>Komisia pre vzdelanie,
kultúru, šport a mládež pri Mestskom zastupiteľstve zorganizovala minulý
štvrtok stretnutie zástupcov organizovaných športových klubov a
organizácií, pôsobiacich na území mesta. V zasadačke Mestského úradu sa
stretlo asi 30 zástupcov 15 športových klubov a záujmových združení
pôsobiacich v Stropkove.

Čítať viac »

Editorial 24/2012

<p>Všimla som si jeden zvláštny jav. Určite už každý zažil nejaké
zložité alebo vypäté situácie, keď mal pocit, že ďalej
nevládze.

Čítať viac »

Obyvatelia bytoviek znižujú spotrebu tepla i vody

<h3>V Bytovom družstve väčšinou s preplatkami

Do konca mája mali správcovia bytov doručiť ich majiteľom a nájomníkom
ročné vyúčtovania za služby spojené s bývaním za uplynulý rok. Bytové
družstvo si povinnosť splnilo už 11. mája, kedy boli vyúčtovania
doručované. 28. a 29. mája zasielali jednotlivým nájomníkom preplatky
z vyúčtovania bankovými prevodmi. Celkovo na preplatkoch vyplatili
117 135,64 eur.

Čítať viac »

Nadstavbári maturovali poslední

<p>Minulý týždeň od 4. do 6. júna maturovali študenti SOŠ na Hlavnej
6. O krátke zhodnotenie priebehu ústnej maturitnej skúšky sme požiadali
riaditeľa školy Ing. Daniela Soóša.

Čítať viac »

Deň detí na Bani

<p>Nedeľu, 3.6.2012 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove usporiadalo pre deti s mentálnym a kombinovaným postihnutím, pri príležitosti osláv Dňa detí, športové

Čítať viac »

Prejednávajúci musia čeliť arogantnému správaniu obvinených aj na verejnosti

<p>Zákon o priestupkoch taxatívne vymedzuje, aké sankcie možno udeliť za
ich spáchanie. Na Odbore všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu
v Stropkove bolo v minulom roku 38 priestupkov vybavených pokarhaním a
176 priestupkov vybavených pokutou. Okrem toho správny orgán v siedmich
prípadoch od uloženia sankcie upustil a vec prejednal v zmysle ustanovenia
paragrafu 11 ods. 3 zákona o priestupkoch, pretože podľa názoru
prejednávajúceho k náprave páchateľa postačilo aj samotné prejednávanie
priestupku. Jednalo sa o páchateľov, ktorí sa nedopustili spoločensky
závažného skutku.

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie