smahu správy

Predchádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny

Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru, o čom nás každoročne presvedčia štatistika požiarovosti. Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení a komínov je človek a jeho vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Podľa skúseností hasičov zodpovednejším prístupom občanov k prevádzkovaniu vykurovacích telies a ku kontrole a čisteniu komínov možno predísť až 90 % požiarov.

„Je predovšetkým na občanoch, aby túto oblasť nebrali na ľahkú váhu a prejavili dostatok záujmu predchádzať vzniku požiarov, ktorých príčinou sú práve činnosti spojené s vykurovaním,“ hovorí Michal Holub, predseda PVK ÚzO DPO SR a vyzýva na dodržiavanie správneho technického postupu pri výstavbe komína. Zároveň dodáva, že sa neoplatí šetriť financie na realizáciu vykurovacieho systému použitím lacných materiálov.
„Nielen havarijný stav, ale aj zmena systému vykurovania (napr. inštalácia moderného spotrebiča na biomasu a pod.) si vyžaduje preskúšanie komína a zvyčajne jeho vyvložkovanie. Pred vyvložkovaním kominár posúdi existujúce komínové teleso, napr. či nie je prieduch poškodený, a rozhodne, či nie je potrebné ho opraviť, v ktorej časti a ako,“ informuje M. Holub.
Ako ďalej M. Holub uvádza, vzdialenosť telesa komína od horľavých stavebných konštrukcií určí výrobca. Pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobou s odbornou spôsobilosťou.
„Zásada bezpečnej vzdialenosti platí tiež pre komínové teleso; horľavé látky by od neho mali byť v podkrovných priestoroch v bezpečnej vzdialenosti. Do komínového muriva nesmú zasahovať ani k nemu tesne priliehať žiadne horľavé stavebné prvky, ako konštrukcia krovu, stropu, obloženie a pod.,“ pokračuje predseda PVK ÚzO DPO SR.
Komíny a dymovody je potrebné udržiavať v dobrom technickom stave. Je dôležité dbať na riadne zaústenia dymovodu do komína, dodržiavať návody a technické podmienky stanovené výrobcom tepelných spotrebičov. Aj v prípade komína môže mať zanedbanie negatívne následky. Zlé (netesné) zaústenie dymovodu do komínového telesa môže vďaka nekontrolovateľnému uvoľňovaniu splodín spôsobiť vážne poškodenie zdravia.
„Dymovod vedúci z vykurovacieho spotrebiča do komína musí byť správne izolovaný.
Bežnou prevádzkou, najmä spaľovaním vlhkého paliva, dochádza k usadzovaniu sadzí a dechtu v komíne, čím sa zhoršuje ťah komína a zvyšuje riziko požiaru,“ hovorí M. Holub a dodáva, že ak je vrstva hrubšia ako 3 mm, stáva sa horľavou a vzniká komínový požiar. Pri zanedbaní pravidelnej kontroly a čistenia komína sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku požiaru v komíne. K požiaru môže dôjsť aj od nedostatočne zaistených alebo netesných komínových dvierok, z ktorých potom môžu vylietavať iskry či žeravé materiály.
„Odporúčame majiteľom a užívateľom starších stavieb, prípadne aj kupcom takých objektov, aby si skontrolovali, či práve v ich komíne nie je zamurovaný drevený trám alebo iná drevená a horľavá časť povaly či strechy,“ odporúča M. Holub.
Pred každou sezónou je nevyhnutné zabezpečiť pravidelné čistenie a kontrolu komínov.
Pamätajme, že najmenšia nečistota v komíne môže spôsobiť veľké nepríjemnosti, či už dlhodobé žeravenie a následný otvorený požiar, alebo otravu ľudí toxickým oxidom uhoľnatým. Pravidelné vymetanie sadzí v komíne a vyberanie odpadu by malo byť preto samozrejmosťou, rovnako ako kontrola jeho technického stavu.
Skontrolujte tiež, či nie sú horľavé predmety umiestnené v nebezpečnej vzdialenosti od komínového telesa a nespaľujte mokré, alebo čerstvé drevo, odpadky, plasty, impregnované drevo.
Zo štatistiky požiarovosti vyplýva, že požiare, ktorých príčinou bola porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov v období rokov 2018 až 2019 na území okresov Svidník a Stropkov spôsobili škody za 9 560 €.
„Každý z nás si musí uvedomiť, že protipožiarnu bezpečnosť pri vykurovaní ovplyvňuje svojím konaním, správnymi rozhodnutiami a v neposlednom rade dodržiavaním právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. Majme na pamäti, že požiar môže v priebehu niekoľkých minút zničiť celý náš majetok,“ uvádza M. Holub a dodáva, že za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá každý majiteľ alebo užívateľ rodinného domu sám a je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov.
Čistenie komínov a kontrolu celkového technického stavu odporúča Hasičský a záchranný zbor ponechať na odborníkov. Pri kontrole je vhodné zamerať sa na celkové stavebné prevedenie a funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu a jeho následnému poškodeniu alebo opotrebeniu. „Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete vzniku požiarov vo Vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi. Využite možnosť, aby ste vy a celá rodina prežili zimné vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z požiarov. Zvýšenú aktivitu venujte vykonávaniu preventívnych opatrení a ich realizovaniu pred začatím vykurovacieho obdobia, a taktiež dodržiavaniu bezpečnostných zásad počas vykurovacieho obdobia,“ uzatvára M. Holub.

Andrea Fecková | 8. 11. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 139x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou