smahu správy

V okrese je nevyhnutné zvýšiť kapacity materských škôl a posilniť stredné školstvo

Podpora vzdelávania je kľúčom pri nastavovaní budúceho progresu tohto regiónu. Okres bude v budúcnosti závislý nielen od rozvoja majoritnej, ale aj minoritnej – rómskej populácie, ktorej podiel na počte obyvateľov narastá.

„Všetci ekonómovia hovoria, že najdôležitejšou školou je tá materská, žiadne iné vzdelanie nie je dôležitejšie. V MŠ sa prakticky určuje kto bude mať prístup ku vysokokvalifikovanej práci a kto nie. Preto vláda už pred niekoľkými rokmi mala dokonca dve dotačné schémy na zvyšovanie kapacít MŠ a ZŠ s cieľom dosiahnuť 95% zaškolenosť v roku 2020,” povedal poradca ministra financií A. Marcinčin a dodal, že vek pre povinné predškolské vzdelávanie sa od 1. septembra 2020 posunie na hranicu 5 rokov. „Pozreli sme na okres Stropkov, ktorý je niekde na úrovni 74% zaškolenosti, čo nie je úplne zlé, no cieľom je 95% zaškolenosť, preto je potrebné tieto kapacity zvyšovať. ZŠ sú väčšinou menšie v tomto okrese, teda núka sa možnosť vytvárania strediskových obcí, budovania kvality a rozmyslenia si, kde má zmysel budovať školy pre 1. – 4. roč. Jednoducho to treba zvážiť a riešiť cez ministerstvo školstva,” priblížil A. Marcinčin.
Riešením je tiež zavedenie školských autobusov v celom okrese v spádových obciach, zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania na ZŠ, podpora učebných odborov v odbore elektrotechnika a strojárenstvo, zakúpenie potrebnej techniky a vybavenia. Nevyhnutné je zabezpečenie urýchleného zhodnotenia a monitorovania kvality výučby a dopytu po jednotlivých učebných odboroch, zapojenie škôl a podnikateľských subjektov do duálneho systému vzdelávania, podpora projektov dostavby a rekonštrukcie priestorov potrebných k zapojeniu sa do systému duálneho vzdelávania.
„Za štyri roky sa v okrese znížil počet absolventov ZŠ. Ešte nedávno ich bolo 200, naposledy už len 170, čo je dosť výrazný pokles. Samozrejme ak máme malý okres, nemôžeme ponúkať všetky učebné odbory. Je teda prirodzené, že časť z nich bude v iných okresoch, s čím asi nepohneme. Ukazuje sa, že v tomto okrese len 83 z nich šlo na denné štúdium na SŠ. Nie je to vysoké číslo a teda jediné riešenie je pritiahnuť detí z okolitých okresov. Tam je však potrebná pomoc kraja. Bolo by dobré, ak by kraj podporil budovanie regionálnych kvalitných stredných odborných škôl, hlavne silných elektrotechnických škôl v tomto okrese,” uviedol.
Ako ďalej A. Marcinčin uvádza, potrebná je integrácia vylúčených rómskych komunít. V tomto okrese je iba 10% Rómov z celkovej populácie. Deti chýbajú na stredných školách, chýba tiež pracovná sila, ktorú potrebujeme ju, preto ju dovážame. Máme tu však 10% Rómov, časť z nich pracuje, no potrebujeme tento počet zvýšiť a dostať ich do práce.
K. Smatanová hovorí o opatreniach vyplývajúcich z akčného plánu, ktoré smerujú k zvyšovaniu zaškolenosti v MŠ a ZŠ so sústredením sa na cieľovú skupinu marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Sú to aktivity smerujúce k zvyšovaniu kvality výuky aj na SŠ so zameraním sa na vytvorenie minimálnej okresnej SŠ s nadokresným významom v odbore elektrotechnika, ako aj aktivity na podporu zapojenia sa podnikateľských subjektov do duálnej formy vzdelávania.
„Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby školy v okrese ostali aspoň v takom profile ako sú. Minulého roku sa zmenila kompetencia PSK, teda o počte tried, či žiakov nerozhoduje už zastupiteľstvo, ale predseda PSK. Nedávno sme absolvovali stretnutie s p. Furmanom z odboru školstva, kde sme jasne zadefinovali ako si predstavujeme rozvoj školstva, máme záujem o rozvoj elektrotechnickej školy, keďže máme 4 až 5 elektrotechnicky zameraných podnikov v našom okrese, čo je pre okres Stropkov veľmi dôležité,” povedal podpredseda PSK M. Jakubov. Dodal ešte, že SOŠ služieb, teda bývalá poľnohospodárska škola, sústreďuje zhruba 90% žiakov rómskeho pôvodu. „Týmto deťom treba vyplniť čas a dať im možnosť na vzdelávanie, preto my poslanci aj vedenie mesta zastávame názor, že tieto školy musia zostať ako samostatné subjekty. Mala by sa tiež nájsť príležitosť a priestor na ich rozšírenie. Trocha nám to komplikuje to, že sme v minulom období predali dva internáty, ktoré patrili poľnohospodárskej a elektrotechnickej škole a tým sme v podstate znížili pravdepodobnosť, že sem prídu študenti z iných okresov,” uviedol M. Jakubov.
Zastabilizované školstvo a rozšírenie kapacít hlavne MŠ je nevyhnutné pre zvýšenie zaškolenosti, ale tiež pre zlepšenie podmienok pre život. Ak chce¬me v okrese Stropkov udržať mladých, musíme ponúknuť pre ich rodiny kvalitné školy a vedieť vyplniť mimopracovnú a voľnočasovú činnosť.

Andrea Fecková | 12. 4. 2019 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 246x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou