smahu správy

Všeobecné informácie o komunálnych voľbách 2018

Predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Volebné miestnosti sa teda otvoria v sobotu o siedmej hodine ráno a zatvárať sa budú o desiatej hodine večer. Zapisovateľom mestskej volebnej komisie je Ing. Marián Vašš.

„V organizácii volieb nedošlo k žiadnym zmenám, volebné miestnosti sú v tých istých priestoroch, ako počas posledných rokov. V meste máme cca 8500 voličov, ktorí sú zapísaní v 10 volebných okrskov, osem v meste Stropkov, jeden v Sitníku a jeden v Bokši,“ uviedol M. Vašš a dodal, že Najdôležitejšia zmena pre voličov je, že sa voľby do orgánov samosprávy obcí (OSO) po prvýkrát konajú v rovnakom čase, ako všetky ostatné voľby v SR, t.j. hlasovanie sa končí o 22.00 hod., kým doteraz to bolo o 20.00 hod. Rovnako už neplatí, že občan mohol voliť aj bez preukazu totožnosti. V minulosti stačilo, ak ho poznali aspoň dvaja členovia volebnej komisie. Teraz je povinnosťou komisie preukaz totožnosti skontrolovať a bez jeho overenia komisia voľbu neumožní.
Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan SR i cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom. „Ďalšou špecifikáciou je, že pri týchto voľbách neexistujú voličské preukazy a každý môže voliť len v mieste trvalého bydliska a v okrsku, v ktorom je zapísaný v zozname voličov. Typickým príkladom je nemocnica, v ktorej do prenosnej urny môžu voliť len občania, ktorí majú trvalý pobyt v tomto okrsku, t.j. v prípade mesta Stropkov je to okrsok č.2,“ priblížil M. Vašš a povedal, že samostatnou kategóriou sú občania, ktorých trvalým pobytom je mesto Stropkov (tzv. bezdomovci) s poštovou adresou Hlavná 38/2. Títo sú zapísaní v okrsku č.5. Problémom ale je, že väčšina z nich si nevymenila občiansky preukaz a preukazujú sa dokladom s pôvodnou adresou. „Pravdou ale je, že z cca 150 takýchto občanov sa volieb zúčastňuje minimálne. Zaujímavosťou je aj to, že okrskové volebné komisie budú mať len po 6 členov a mestská volebná komisia bude pracovať s historicky najnižším počtom členov 5, čo je najnižší počet, aký zákon umožňuje,“ dodal.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného, či mestského alebo miestneho zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce alebo primátora mesta alebo starostu mestskej časti môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného alebo mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce alebo primátora mesta.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky.
Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

O najvyšší samosprávny post v Stropkove sa uchádzajú štyria kandidáti:
1. Jaroslav Berežný, 55 r., inštruktor jazdectva EBEN – JK s.r.o., nezávislý kandidát
2. Ondrej Brendza, JUDr., 45 r., primátor, nezávislý kandidát
3. Martin Rusin, 45 r., konateľ, nezávislý kandidát
4. Ján Škurla, Mgr., 59 r., výsluhový dôchodca, Národná koalícia

O osemnásť poslaneckých kresiel MsZ v Stropkove majú záujem títo kandidáti:
Volebný obvod č. 1, v ktorom sa volí jeden poslanec a ktorý zahŕňa ulice Budovateľská, Družstevná, Rovná, Sitnícká, Sokolovská, Strečkova, Vojtovská a Vranovská:
1. Róbert Fatľa, 44 r., montér, SMER SD
Vo volebnom obvode č. 2 sa volia 2 poslanci a zahŕňa ulice Akad. Pavlova, Hlinky, Hviezdoslavova, J. Gagarina, Ciolkovského, Jarková, Jilemnického, Letná, Zimná, Nový riadok:
1. Peter Baraník, MVDr., 54 r., veterinárny inšpektor, Národná koalícia
2. Martin Džupin, 43 r., technik SPP, SNS
3. Peter Jackanin, 56 r., výsluhový dôchodca, Národná koalícia
4. Oľga Kurucová, Ing., 52 r., vedúca organizačného odboru OÚ Stropkov, SMER SD
5. Dušan Lukáč, Ing., 42 r., vedúci stredísk, Služba, mestský podnik Stropkov, nezávislý kandidát
6. Miroslav Malina, Mgr,. 59 r., stredoškolský učiteľ, SMER SD
Volebný obvod č. 3, do ktorého sa volia 2 poslanci a ktorý zahŕňa ulice Kukučínova, Mlynská, Gen. Sázavského:
1. Miroslav Danko, 70 r., dôchodca, SMER SD
2. Martina Demjanová, Ing., 34 r., štátny zamestnanec, SNS
3. Alfonz Gombár, 57 r., pracovník MOPS, nezávislý kandidát
4. Peter Lehocký, Mgr., 61 r., štátny zamestnanec, KDH
5. Alfonz Veselý, Mgr., 49 r. štátny zamestnanec, SMER SD
Volebný obvod č. 4, ktorý zahŕňa ul. Hrnčiarska 741/16, 742/18, 743/20, 786/66, 1566/2, 4, 6, 8, 1597/22, 24, 26, 28, 1601/30, 32, 34, 1604/9, 11, 1605/13,15, 1606/17, 19, Za jarkom, Orgovánová sa volia 2 poslanci:
1. Valentína Burcáková, Ing., 50 r., riaditeľka ÚPSVaR Stropkov, SMER SD
2. Miroslav Dankanin, Ing., 62 r., štátny zamestnanec, SMER SD
3. Miroslav Dzurja, 43 r., technik bytové družstvo Stropkov, KDH
4. Daniel Hubáč, Mgr., 37 r., regionálny koordinátor NP TSP I, nezávislý kandidát
5. Matúš Kimák, 20 r., montér, Kotleba – ĽSNS
6. Róbert Korady, 41 r., R a R Design,s.r.o. zásobovač, nezávislý kandidát
7. Róbert Lehocký, 42 r., Služba mestský podnik Stropkov, nezávislý kandidát
8. Ján Liška, 56 r., koordinátor, nezávislý kandidát
9. Viliam Mihok, Mgr, 57 r., učiteľ, nezávislý kandidát
10.Alojz Sivák, 20 r., MOPS Stropkov, Národná koalícia
Volebný obvod č. 5 bude mať dvoch poslancov, zahŕňa ulice A. Kmeťa, Bernoláková, Cintorínska, Kvetná, Ľ. Štúra, Pod Laščíkom, Ružová, Mládeže, Nám. SNP, Záhradná, Zámocká, Za dubami, ul. Hlavná:
1. Slavomír Cichý, Ing., 55 r., riaditeľ gymnázia, nezávislý kandidát
2. Gabriel Foťko, 56 r., údržbár, SMER SD
3. Jaroslav Kaščák, 54 r., podnikateľ, SMER SD
4. Eduard Kočiš, Mgr., 36 r., opatrovateľ, Kotleba ĽSNS
5. Marek Manduľa, Ing., 44 r., odborný ekonomický konzultant, OĽANO
6. Peter Senaj, Ing. 49 r., SZČO, nezávislý kandidát
7. Jana Slivková, Mgr, 46 r., lektorka, KDH
Volebný obvod č. 6 zahŕňa ul. Konštantínova, Puškinova, Metodova, A. Hlinku, Sládkovičova, Bankovska, Majerská, J. Kráľa, P. Horova, Kalinčiakova, volia sa 2 poslanci:
1. Metod Burák, Ing., 64 r., dôchodca, KDH
2. Jaroslav Čonka, 53 r., SZČO, Národná koalícia
3. Milan Čurilla, 62 r., štátny zamestnanec, SMER SD
4. Jaromír Hybeľ, 61r., stavebný technik, Národná koalícia
5. Jozef Lacko, 64 r., dôchodca, SMER SD
6. Slavomír Petranin, 50 r., živnostník, nezávislý kandidát
7. Slavomír Rapáč, 44 r., technik, nezávislý kandidát
8. Michal Sykora, 63 r., technik, nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 7 zahŕňa ulice Krátka, Hlavná 80/50, 1649/31, 33, 1650/37, 39, 1651/43, 45, 1652/49, Hrnčiarska 1618/36, 38, 40, 1619/42, 44, 50, 1627/21, 23, 25, 1654/72 a volia sa 2 poslanci:
1. Martin Blaško, Mgr., 39 r., pedagóg, SMER SD
2. Vladimír Čintala, Ing., 49 r., učiteľ, nezávislý kandidát
3. Stanislav Kolcun, Ing., 52 r., ekonóm, Národná koalícia
4. Michal Malina, Ing., 57 r., vedúci odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Stropkov, SMER SD
5. Milan Pavúk, 48 r., technik, nezávislý kandidát
6. Jozef Senaj, 61 r., vodič, Národná koalícia
Volebný obvod č. 8 zahŕňa ulice Šarišská, Školská, Pri rybníku, S. Jurkoviča, Chotčanská, Nábrežná, M. Slovenskej 920/48, 50, 924/56, 58, Hrnčiarska 796/63, 65, 797/76, 78, 798/80, 799/82, 800/84, 802/86, Ondavská, Petejovská, volia sa 2 poslanci:
1. Ján Harvilko, 50 r., CNC operátor, Kotleba – ĽSNS
2. Emil Jakubčo, Bc., 38 r., skladník, KDH
3. Radko Kmiť, 44 r., pracovný asistent, nezávislý kandidát
4. Milan Kráľ, Ing., 54 r., výsluhový dôchodca, Národná koalícia
5. Daniel Lipka, Mgr., 36 r., riaditeľ odboru ÚPSVaR, SMER SD
6. Štefan Polivčák, Ing., 47 r., technik PoD ONDAVA Stropkov, SMER SD
7. Roman Popik, Ing., 35 r., štátny zamestnanec, Most – Híd
8. Dušan Večurkovský, 57 r., riaditeľ logistiky, nezávislý kandidát
Volebný obvod č. 9 zahŕňa ulice Športová, Štefánikova, Matice slovenskej 901/2, 902/4, 6, 8, 903/16, 18, 20, 904/22, 906/24,26,28, 907/30,32, 908/7, 909/9, 910/11, 911/13, 912/15, 913/34, 36, 914/40, 42, 915/44, 46, 916/17, 917/19, 918/21, 919/23, 921/25, 922/27, 923/52, 54, 1552/10, 12, 14, 1774/38, Hrnčiarska 787/68, 70, 788/88, 789/51, 53, 790/90, 791/55, 792/57, 793/59, 1620/41, volia sa 2 poslanci:
1. Imrich Makó, 60 r., robotník, Národná koalícia
2. Tibor Paňko, Ing., 55 r., technik, SMER SD
3. Jaromír Zachar, Mgr., 42 r., učiteľ, nezávislý kandidát
4. Gabriel Zajtko, Ing., 51 r., vedúci odboru dopravy a pozemných komunikácií OÚ Stropkov, SMER SD
5. Mário Žemlička, 32 r., konateľ s.r.o., Kotleba – ĽSNS
Volebný obvod č. 10 zahŕňa ulice Čerlinská, Šandalská, Bokšanská a volí sa 1 poslanec:
1. Adela Fiľarská, MUDr., 29 r., lekárka, SNS
2. Martin Žiak, 41 rokov, SZČO, Národná koalícia.

Andrea Fecková | 9. 11. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 265x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou