smahu správy

S náčelníkom Mestskej polície M. Harmadom o bezpečnostnej situácii v meste Stropkov

obrazokTémou posledného 35. zasadnutia MsZ bola aj bezpečnostná situácia v meste Stropkov. Za prvý polrok 2018 nebolo zaznamenané na území Stropkova a jeho priľahlých častiach závažnejšie resp. hromadné narušenie verejného poriadku, ktoré by si vyžadovalo nasadenie väčšieho počtu síl a prostriedkov Mestskej polície (MsP), či Policajného zboru SR (PZ SR).

„Služby členov MsP sú plánované v čase, kedy je najvyšší predpoklad páchania priestupkov a inej protiprávnej činnosti. Od 1. januára 2018 máme cez projekt Ministerstva vnútra prijatých 8 členov MOPS, ktorí významnou mierou pomáhajú pri zabezpečovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, pri kontrolách verejného poriadku, či pri kultúrno-spoločenských akciách,“ uviedol M. Harmada.
Mesto Stropkov uvažuje o rozšírení kamerového systému, hlavne v oblastiach ako pešia zóna, mestský cintorín, obytné zóny a pod..
Hliadky MsP úzko spolupracujú s príslušníkmi OO PZ Stropkov a úroveň tejto spolupráce M. Harmada hodnotí kladne. Hliadky MsP a OO PZ Stropkov sa denne v rámci výkonu služby kontaktujú, poskytujú si navzájom informácie a obdobne je to aj na úrovni náčelníka MsP a riaditeľa OO PZ.
Do diskusie o bezpečnostnej situácii v meste Stropkov sa prihlásil aj poslanec J. Šimko, ktorý upozornil na video záznam zo sociálnej siete, kde sa jeden zo skupiny maloletých dostal do vnútra nádoby polopodzemných kontajnerov, čo je veľmi nebezpečné a riskantné, pretože nádoby sú naozaj veľmi hlboké.
„Mestská polícia v súčinnosti s OO PZ Stropkov pristúpila k zisteniu totožnosti dotknutých osôb. Nápomocný bude pri monitorovaní situácie kamerový systém. Na jednej strane je dobré, že existuje video záznam, no na strane druhej, je škoda, že dotyčná osoba nekontaktovala políciu, čo by umožnilo okamžité riešenie situácie,“ uviedol primátor mesta Stropkov a dodal, že sú veci, ktorým sa dá preventívnym spôsobom a osvetovou činnosťou predísť nielen prostredníctvom vedenia mesta, či dotknutých inštitúcií, ale aj vďaka občanom. „Podľa našich zistení ide o ojedinelý prípad, preto chceme tento priestupok objasniť, no 100% tomu nie je možné zabrániť,“ dodal O. Brendza.
„V rámci priestupkového konania sme pristúpili k zisteniu totožnosti páchateľa tohto priestupku. V meste Stropkov v rámci „obchádzkovej činnosti“ sa lokalita, kde sa smetné nádoby nachádzajú, kontroluje preventívne, pretože nádoby polopodzemných kontajnerových stojísk sú hlboké a nechceme, aby došlo k vážnejšiemu úrazu. Situáciu budeme zisťovať a monitorovať. Kamerový systém je nastavený aj na tieto lokality, budeme sa preto snažiť urobiť analýzu a pristúpime k ďalším opatreniam,“ povedal náčelník MsP Stropkov a obyvateľov mesta Stropkov vyzval k tomu, aby v prípade zaznamenania takejto činnosti kontaktovali MsP alebo štátnu políciu a predišlo sa tak páchaniu priestupkov, ktoré ohrozujú život a zdravie človeka.
„Oslovený bol aj výrobca polopodzemných kontajnerových stojísk, ktorý skonštatoval, že stojiská sú štandardné, preto nie je možné, aby sa pristúpilo napr. k zmenšeniu otvorov jednotlivých nádob. Ich zmenšením by sa narábanie s odpadom veľmi skomplikovalo,“ dodal riaditeľ m. p. Služba M. Šandrik.
Poslanec Marián Bujdoš požiadal náčelníka MsP Stropkov o zvýšený monitoring v lokalite ZŠ Hrnčiarska, kde sa na trávnatých plochách v čase okolo 12 až 13:30 zdržujú bezdomovci, či asociálni občania, ktorý požívajú alkoholické nápoje, čo má podľa M. Bujdoša vplyv na bezpečnosť a morálny vývin detí – žiakov tejto školy. Zvýšený monitoring si tiež žiada prímestská časť Bokša, hlavne okolie MŠ, či ihriska, kde bol zaznamenaný pohyb vandalov, ktorí poškodili majetok v oddychovej časti Bokša. Ako problematickú vníma tiež lokalitu za predajným stánkom Zóna, kde sa zdržujú ľudia, ktorí narúšajú verejný poriadok.
„Dennodenne sú vysielané hliadky, aby monitorovali situáciu aj v týchto problematických lokalitách, pretože máme vedomosť, že sa to deje denne. Doobeda sú to štyria členovia hliadky MOPS, 2 členovia MsP, tiež v popoludňajších hodinách. Spomínané skupiny obyvateľstva sú upozornení, no tí sa len premiestnia do inej lokality. Je obťažné páchateľov týchto priestupkov proti verejnému poriadku sankcionovať, pretože sú nezamestnaní, bez sociálnych dávok a pod.. Situáciu monitorujeme, hľadáme riešenia. Napr. lokalita okolo Zóny, kde sme pristúpili k odstráneniu lavičky na základe písomnej výzvy obyvateľov, aby sa zabránilo vysedávaniu a popíjaniu. Taktiež je monitorovaná aj lokalita mestskej časti Bokše členmi MOPS. Vieme, že sa to deje prevažne v piatky a cez víkendy. Sme zameraní na tento druh priestupkov, ako na jeden z najhlavnejších. V rámci zákona máme naozaj niekedy obmedzené možnosti,“ uviedol M. Harmada.
Diskutovalo sa tiež o poškodení MŠ Bokša grafitmi, taktiež poškodenie vyhliadkovej veže, kde sa už páchateľ priznal k spáchaniu tohto skutku. „Škodu sme vyčíslili, riešili sme to hneď v prvej fáze. Danú vec šetria orgány činné v trestnom konaní, komunikujeme s nimi. Je to špeciálna situácia, ojedinelý prípad,“ povedal primátor a dodal, že niektoré veci sú v možnostiach mesta, iné nie, vedenie mesta vidí rezervy.
„Vidím tiež rezervy v intenzívnejšej spolupráci, v spoločných hliadkach, v intenzívnejšej spolupráci s OO PZ SR Stropkov, kde treba ísť do neohlásených akcií, razií. Je treba využiť skúsenosti iných miest. Myslím si, že v meste Stropkov pomôže jedna jediná vec a tou je spoločná preventívna činnosť nás všetkých. Je to teória, ktorá je ale potvrdená praxou. Každý jeden z nás musí byť policajtom, každý musí byť súčinný a dôverovať či už mestskej alebo štátnej polícii. Neriešiť vzniknuté situácie na sociálnych sieťach, ale na príslušnom oddelení PZ,“ uviedol primátor.
Poslankyňa J. Slivková zase zdôraznila potrebu monitoringu na autobusovej stanici a v jej okolí, kde sa tiež vo zvýšenej miere pohybujú obyvatelia, ktorí narúčajú verejný poriadok a mnohí obyvatelia mesta i návštevníci hovoria o strachu pohybovať sa v danej lokalite hlavne vo večerných hodinách. Vyzdvihla a pripomienkovala tiež nezodpovednosť podnikateľských subjektov, ktorý predávajú a podávajú alkohol mladistvým osobám, čo negatívne vplýva na morálku a výchovu tejto skupiny obyvateľov. „Máme o tom vedomosť. Hlavným problémom lokality autobusovej stanice a supermarketu je otvorená sieť WiFi, ktorá motivuje hlavne maloletých občanov, zdržiavať sa v tejto lokalite a obťažovať cestujúcich. Sú tam vykonávané kontroly hlavne vo večerných hodinách. V rámci našich možností sa budeme snažiť zvýšiť frekvenciu monitorovania tejto lokality,“ vyjadril sa k situácii na autobusovej stanici M. Harmada. Ako ďalej uvádza o kontrolách obchodných a iných prevádzok, ktoré podávajú alkohol aj mladistvým aj maloletým, bude túto záležitosť konzultovať s riaditeľom OO PZ. Komunikovať chce tiež o súčinnosti, o vytvorení analýzy situácie a o vykonávaní konkrétnych kontrol tiež v súčinnosti s Obchodnou inšpekciou a inými oprávnenými orgánmi. Riaditeľom príslušného základného útvaru štátnej polície sú vytipované a odkonzultované kontroly reštauračných prevádzok, v ktorých do Vianoc prebehnú kontroly v čase, kedy bude najvyšší predpoklad tejto protiprávnej činnosti. „Od mája 2018 pribudla MsP kompetencia vykonávať kontrolu, dychovú skúšku. Ideálnym riešením tejto problematiky je súčinnosť MsP a OO PZ,“ doplnil primátor.
Naozaj účinným prostriedkom v boji proti kriminalite je moderný kamerový monitorovací systém, ktorý napomáha zabezpečovať väčší pocit bezpečia, či už samotným obyvateľom mesta v zmysle ochrany zdravia a majetku občanov, tak aj jeho návštevníkom. Spomínaný kamerový systém obsluhujú 2 operátori, ktorí zistený stav oznamujú príslušníkom MsP alebo ho zaznamenajú na záznam, ktorý im odovzdajú k ďalšiemu konaniu. Keďže je plánované navýšenie počtu kamier v rizikových lokalitách mesta, súčasne sa bude rozširovať aj počet operátov kamerového systému na taký stav, aby mohol zabezpečiť nepretržitý výkon tejto služby.

obrazok

Andrea Fecková | 5. 10. 2018 | Rozhovory | Odkaz na článok | | 431x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou