smahu správy

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Stropkove

obrazokZrealizované investície, úspory pri verejných obstarávaniach i hospodárne správanie

Uplynulý týždeň sa v stropkovskom kaštieli konalo už 31. zasadnutie MsZ v Stropkove, ktoré prinieslo informácie o záverečnom účte mesta Stropkov za rok 2017, výsledky hospodárenia mestského podniku Služba, Byhosu, s. r. o., MŠK Tesla Stropkov, letného kúpaliska, či informácie o príprave 24. ročníka Stropkovského jarmoku, ktorého konanie bolo schválené na 3. až 5. august. Budeme sa môcť tešiť na kultúrno-spoločenské vystúpenia rôznych hudobných súborov a hudobných telies a určite potešia aj nezmenené poplatky za predajné miesta.

Celkové príjmy mesta Stropkov boli dosiahnuté v sume 9 522 525 eur, čo oproti ročnému rozpočtu 9 426 540 eur, predstavuje plnenie na 101,02%.
„Záverečný účet mesta Stropkov je výsledkom našej spoločnej práce, našej súčinnosti MsZ i vedenia mesta. Môžeme konštatovať, že výsledok je dobrý, pozitívny. Výsledok poukazuje na zhody v MsZ, na súhru viacerých faktorov a činiteľov – nárast podielových daní, zrealizovanie investícií, úspory dosiahnuté pri verejných obstarávaniach, či hospodárne správanie,“ uviedol primátor mesta O. Brendza.
Kapitálové výdavky boli realizované v sume 1 414 865 eur, čo oproti rozpočtu 1 541 466 eur predstavuje plnenie na 91,79%.
Plnenie týchto kapitálových výdavkov sa týkalo aj oblasti plánovania, manažmentu a kontroly, keďže bola potrebná aktualizácia smerného územného plánu.
V rámci programu „bezpečnosť a poriadok“ bolo zakúpené motorové vozidlo pre mestskú políciu, ako aj osadenie kamery k detskému ihrisku Žihadielko.
Zakúpený bol kompaktor pre zhutňovanie odpadu na skládke TKO, nakúpené a uložené boli rúry do rokliny na ul. Jarková, zrealizovaný bol projekt „Biologický rozložiteľný odpad“ v rámci programu „odpadové hospodárstvo“.
Rekonštruované a opravované boli miestne komunikácie. Pre mestský podnik Služba bolo zakúpené multifunkčné (zametacie a polievacie) vozidlo. Na ul. Ciolkovského sa investovalo do vybudovania stojiska kontajnerov. Prebehla rekonštrukcia a vybudovanie nového oplotenia športovísk na ul. Matice slovenskej, vybudované bolo parkovisko na ul. Akad. Pavlova pri bl. 314 a 315.
Ani program vzdelávanie neostal nepovšimnutý. V MŠ Matice slovenskej bol vybudovaný kamerový systém, vybudovala sa kanalizačná prípojka a zaústenie do verejnej kanalizácie elokovaného pracoviska MŠ na ul. Bokšanskej.
V rámci projektu „rekonštrukcia MŠ ul. Matice slovenskej“ boli financie použité na stavebné práce i stavebný dozor. Z účelových finančných prostriedkov mesta sa zrealizovala výstavba detského ihriska pri ZŠ Konštantinova.
V rámci krytej plavárne bola zrealizovaná rekonštrukcia bazénu i suterénu pod bazénom i rekonštrukcia pochôdzkových plôch pri bazéne.
V rámci CVČ Fauna bolo zrealizované zakúpenie kontajnerových WC a ich napojenie na kanalizačnú a elektrickú sieť. Pre ŠJ pri MŠ na ul. Matice slovenskej bol zrealizovaný nákup elektrického sporáka s teplovzdušnou rúrou a pre ŠJ pri II. ZŠ bol zakúpený elektrický robot so 60 l nádobou.
Zrealizovaná bola tiež oprava elokovaného pracoviska pri MŠ A. Hlinku na ul. Vranovská a taktiež pri MŠ Matice Slovenskej zrealizovaná oprava na ul. Bokšanská. Pri ZUŠ bola zrealizovaná oprava koncertnej sály.
Upravila sa vzduchotechnika a ústredné kúrenie v budove MsKS, zakúpil sa Betlehem, zabezpečia sa licencia pre obstaranie formy na odlievanie predmetov pri príležitosti oceňovania osobností mesta.
Za povšimnutie určite stojí kaštieľ Stropkov, ktorý má nové mreže. Potrebné bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre zhotovenie mreží do múzea v kaštieli a samotné zhotovenie mreží.
Rekonštrukciou prešiel lyžiarsky vlek, elektrický rozvádzač, zrealizovala sa prípojka submerania lyžiarskeho vleku v areáli.
V rámci projektu Karpatské výhľady na cykloturistickom chodníku Stropkov – Korczyna boli vynaložené finančné prostriedky na projektové dokumentácie. Z rozpočtu mesta bol poskytnutý transfer m. p. Služba na výstavbu bunkoviska v rámci zimného štadióna, uskutočnená bola dotácia pre firmu KM Systém Prešov s. r. o. na rekonštrukciu letného kúpaliska.
Posilnila sa cezhraničná spolupráca v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva. Boli vynaložené finančné prostriedky na projektové dokumentácie v rámci projektu Seková, Stropkov, Bobowá, Nižná Polianka.
Finančné prostriedky boli použité aj na obnovu vojnového cintorína z I. svetovej vojny.
Financovalo sa doplnenie verejného osvetlenia na ul. Matice slovenskej F4, F5, F6, taktiež výmena svietidiel verejného osvetlenia pri chodníku Stropkov – Sitník a nasvetlenie prechodu pre chodcov. Nové je aj verejné osvetlenie na ul. Zámocká, Cintorínska, Mládeže a Mlynská.
V rámci cintorínskych služieb sa investovalo do vybudovania komunikácie, prípojky na vodu a elektrickú energiu a parkoviska pre Nový cintorín.
Mesto financovalo zriadenie detského ihriska, projektovú dokumentáciu na plynofikáciu ul. Zámockej, nákup spevnenej plochy letiska, projektovú dokumentáciu na asanáciu rodinných domov na Nám. SNP a výkup pozemkov na Nám. SNP. Uhradená je výstavba garáží za MsÚ.
Sociálne zariadenia v Dennom centre prešli rekonštrukciou, keďže mesto má na zreteli aj oblasť sociálnych služieb.

obrazok obrazok

Andrea Fecková | 4. 5. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 341x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou