smahu správy

Deň učiteľov v meste Stropkov

obrazokBohatý program i oceňovanie

Mesto Stropkov pri príležitosti Dňa učiteľov organizovalo oslavu spojenú s oceňovaním pedagogických zamestnancov stropkovských škôl za ich dlhoročnú pedagogickú činnosť a úspechy. Bohatý program pre všetkých učiteľov si pripravili žiaci Základnej umeleckej školy F. Veselého a žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy v Stropkove. Pre všetkých učiteľov divadlo Commedia Poprad ponúkla jednoduchý pohľad do reálnej kuchyne, akých je vôkol nás neúrekom. Komédia „Zabíjačka“ režiséra Vlada Benka, v ktorej sa miešal smiech i smútok, realita a absurdita, úprimnosť a pretvárka, ale aj trocha lásky, veľmi zaujala a pobavila.

„Učiteľ si zaslúži vďaku, úctu a uznanie od každého jedného z nás. Učiteľ je ten, kto sa podieľa na vzdelávaní našich detí, na formovaní ich charakteru i povahy, preto si v tento deň odnesme posolstvo, aby sme mali v úcte každého jedného učiteľa a prejavovali mu úctu, vďaku a uznanie každý jeden deň. Za seba aj za celé vedenie mesta chcem sa Vám dnes poďakovať za všetko, čo robíte pre naše deti, pre našich žiakov a naše mesto. Želám Vám pevné zdravie, božie požehnanie, trpezlivosti a lásky pri výkone vášho náročného povolania,“ prihovoril sa v úvode primátor Ondrej Brendza.
Bc. Zuzana Dreveňáková sa narodila v Stropkove, kde navštevovala základnú školu. Vďaka pozitívnemu vzťahu k deťom sa rozhodla študovať na Strednej pedagogickej škole v Prešove. Začínala ako mladá absolventka v MŠ na ulici Hviezdoslavovej a neskôr v MŠ A. Hlinku, kde pracuje až dodnes. Popri zamestnaní získala titul bakalár v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Svoje profesijné kompetencie si aj naďalej rozširuje formou kontinuálneho vzdelávania. Minulý rok ukončila predatestačné vzdelávanie a momentálne sa pripravuje na svoju prvú atestáciu. Pracovala v rade školy a bola koordinátorkou projektu školy podporujúcej zdravie. Teraz aktívne pôsobí ako členka Metodického združenia pri MŠ a niekoľko rokov aktualizuje webové sídlo školy. Profesia učiteľky MŠ je veľmi náročná, vyžaduje si plnú sústredenosť, zodpovednosť a oddanosť práci a deťom. Počas jej dlhoročnej pedagogickej práce prešlo jej rukami veľa detí. Spolu s nimi pripravuje a realizuje nové aktivity a súťaže, ktorými prispieva k prezentácii triedy a školy. Svojho tvorivého ducha prenáša aj na budúce pani učiteľky – praktikantky, ktorým ochotne poradí a pomôže. V tomto školskom roku je triednou učiteľkou 3 až 6 ročných detí. Vo chvíľach voľna sa venuje výlučne rodine, rada si tiež prečíta dobrú knihu.
Dana Korekáčová sa narodila v Stropkove a vyrastala v dedinke Bžany. Študovala na Strednej pedagogickej škole v Prešove. Svoju pedagogickú činnosť začala v MŠ A. Hlinku, tiež na ul. Bokšanskej, MŠ Chotča a v Lomnom. Dnes pôsobí v MŠ Matice Slovenskej. Svoju profesionálnu úroveň si neustále zvyšuje a doplňuje, absolvuje rôzne kurzy a inovačné, špecializačné a aktualizačné vzdelávania, ktoré obohacujú jej pedagogickú prácu. Uplynulý rok bol menová do funkcie zástupkyne riaditeľa MŠ Matice slovenskej. Je otvorená novým metódam a formám vo výchovno-vzdelávacom procese v prospech detí. Svoju pedagogickú prácu vykonáva svedomito a s láskou k deťom. Desať rokov viedla v MŠ krúžok environmentálnej výchovy. Je administrátorkou internetovej stránky MŠ od jej začiatkov v roku 2009. Aktívne sa zapája do činnosti metodického združenia v MŠ. Vo svojom voľnom čase rada číta knihy a trávi čas v prírode.
Ladislav Vateha sa narodil v Stropkove. Láska a vzťah k prírode, ktorú mu ukázali M. Špilár, a triedny učiteľ Ladislav Blaško, mu učarovala natoľko, že vyštudoval lesníctvo na Strednej škole v Prešove. Po ukončení základnej vojenskej služby v dobe demokratických zmien v našom štáte nastala potreba formovať mladých ľudí aj po duchovnej a etickej stránke, nastúpil externe vyučovať náboženskú výchovu na základných a stredných školách v našom meste. Popritom externe študoval na teologickom inštitúte Univerzity Komenského v Spišskej Kapitule v odbore učiteľstvo – náboženská a etická výchova. Aktívne pracoval v treťom sektore v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže, ktoré začalo organizovať letné kresťanské tábory pre formovanie a vyplnenie voľného prázdninového času detí a mládeže nášho mesta. Organizoval aj iné aktivity duchovného zamerania – každoročná pešia púť Muráň – Levoča, či účasť na svetovom stretnutí mládeže v Čenstochovej v Poľsku. Ako učiteľ náboženstva aktívne pracuje vo farskom spoločenstve miestnej rímsko-katolíckej cirkvi. V rámci farskej katechézy pripravuje deti na prvé sväté prijímanie, či ich starších spolužiakov na birmovanie. Okrem toho vykonáva službu lektora a z poverenia otca arcibiskupa Bernarda Bobera je od roku 2002 mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania. Od roku 2000 je členom sekcie náboženstva pri arcibiskupskom školskom úrade košickej arcidiecézy. Každoročne pripravuje žiakov na všetky náboženské súťaže, kde pod jeho vedením žiaci získavajú popredné umiestnenia v rámci kraja aj v rámci arcidiecézy. V roku 2001 obhájil svoju prvú atestáciu s prácou možnosti využitia didaktickej techniky a tvorivosti v náboženskej výchove so zameraním na sakrálne pamiatky miestnej cirkvi. Absolvoval tiež špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky. Od roku 2008 pôsobí vo funkcii zástupcu riaditeľa školy. Aj jeho zásluhou škola využíva moderné informačno-komunikačné technológie a je prvou školou v meste, ktorá zaviedla nielen elektronickú žiacku knižku, ale aj elektronickú triednu knihu a tiež elektronicky dochádzkový systém pre žiakov a zamestnancov školy. Jeho zručnosti v informačno-komunikačných technológiách využíva škola pri tvorbe rôznych printových publikácii školského časopisu a reklamných brožúr, navyše sa stará o počítačovú sieť školy. Vo vzťahu k deťom, rodičom a kolegom je empatický a vďaka svojej komunikatívnosti obľúbený. Bolo mu udelené čestné uznanie otcom arcibiskupom za prácu na rozvoji katolíckeho školstva v košickej arcidiecéze a v roku 2017 medaila svätého Ondreja.
Mgr. Erika Andrejcová Šmajdová PhD. študovala na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove – odbor učiteľstvo náboženskej a etickej výchovy a odbor sociálna práca. Pokračovala v doktorandskom štúdiu na katedre byzantológie, kde viedla prednášky a semináre z Cirkevnej archeológie a dejín umenia, Ikonografie, Byzantskej kultúry, literatúry, filozofie a umenia. Dejinám umenia so zameraním na byzantskú ikonografiu nástenných a doskových malieb sa venovala počas celého vysokoškolského a doktorandského štúdia. Ilustrovala učebnicu novogreckého jazyka. Bola výkonnou redaktorkou časopisu Synergia. Absolvovala študijné pobyty v Aténach, na Kalymnose a na Národnej pedagogickej univerzite M. Drahomanova v Kyjeve. Neskôr sa profesionálne venovala úžitkovej maľbe. V súčasnosti pôsobí na Súkromnej základnej umeleckej škole ako učiteľka a vedúca predmetovej komisie výtvarného odboru. Okrem pedagogickej činnosti pripravuje žiakov na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním. Žiaci pod jej vedením získali mnoho ocenení a umiestnení v okresných, celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťažiach. Svojich žiakov sa snaží viesť k pozitívnemu vzťahu k výtvarnému umeniu a estetike. Organizuje pre žiakov návštevy galérií a múzeí, pripravuje pre materské i základné školy workshopy, obohacuje vyučovanie žiakov stretnutiami s rôznymi umelcami a v praxi využíva okrem základných aj inovatívne, najmodernejšie výtvarné techniky. Jej cieľom je, aby sa škola stala akousi galériou výtvarného umenia, kde práce deti pritiahnu pozornosť ľudí, ktorí dovtedy neprejavovali o umenie záujem. Podieľala sa na realizácii niekoľkých projektov týkajúcich sa výzdoby mesta Stropkov. Svoj voľný čas venuje svojej rodine, odbornej literatúre a cestovaniu.
Mgr. Zdenka Petriľáková sa narodila vo Svidníku. Svoje detstvo prežila v Stropkove, kde navštevovala materskú i základnú škola aj ľudovú školu umenia. Ďalej študovala na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave odbor cirkevná hudba. V štúdiu pokračovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku na pedagogickej fakulte umelecko-odborné predmety, odbor hudobná výchova a hra na organe. Už počas svojho štúdia na VŠ začala pôsobiť ako učiteľka v ZUŠ F. Veselého, kde pôsobí až doteraz. Od roku 2017 pôsobí ako zástupkyňa riaditeľa školy a zároveň sa vzdeláva v rámci kontinuálneho vzdelávania. Počas svojho pedagogického pôsobenia niekoľko rokov spolupracovala ako korepetítorka detského speváckeho zboru Maľovaný svet. Od svojho nástupu na ZUŠ F. Veselého intenzívne spolupracuje so žiakmi speváckeho, dychového a sláčikového odboru na rôznych súťažiach a koncertoch v rámci Slovenska a v zahraničí. V pedagogickej práci je kvalitným odborníkom, dobrým pedagógom a didaktikom. Svojou pedagogickou prácou neodovzdáva deťom len vedomosti, ale zapaľuje ich aj túžbou po hudbe a umení. Prebúdza v deťoch to najcennejšie – motiváciu, ktorá je kľúčom nielen k radosti z učenia sa, ale aj k posúvaniu svojich hraníc. Celý svoj život zasvecuje hudbe, ktorá je jej poslaním a vášňou zároveň.
Mgr. Eva Hricová sa narodila vo Svidníku. Základnú školu, rovnako ako gymnázium navštevovala v Stropkove. Ďalej študovala na prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, kde získala titul magister v odbore všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou biológia, geografia. Počas štúdia získala európsky certifikát pre profesijné využívanie informačno-komunikačných technológií. Od septembra 2009 začala pracovať na ZŠ Hrnčiarskej v Stropkove ako učiteľka druhého stupňa, kde vyučuje predmety biológiu, geografiu a chémiu. Každoročne organizuje na škole Deň Zeme. Žiakov školy úspešne zapojila do environmentálneho projektu Ministerstva školstva pod názvom „Vyčistime si Slovensko“ a tiež organizovala športovo-charitatívnu akciu Tesco – beh pre život. Jej žiaci reprezentovali opakovane školu v súťaži botanitiáda v botanickej záhrade v Košiciach. Na škole pracuje ako vedúca komisie pre druhý stupeň, je koordinátorkou environmentálnej výchovy, triednou učiteľkou žiakov siedmeho ročníka a vedúcou záujmového útvaru Šikovníček. Každý rok zapája žiakov do predmetových olympiád, environzberov a rôznych mimoškolských akcií a výletov. Počas vykonávania pedagogickej praxe si zvyšovala aj svoju profesionálnu úroveň. V roku 2011 ukončila aktualizačné vzdelávania – interaktívna tabuľa v edukačnom procese a vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov a v roku 2012 aktualizačné vzdelávania – využitie informačno-komunikačných technológii v edukačnom procese, tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese a v roku 2017 ukončila prípravné atestačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov a v súčasnosti sa pripravuje na prvej atestácie. Svoju prácu miluje a snaží sa odovzdať svojim žiakom čo najviac vedomostí potrebných pre ďalšie úspešné vzdelávanie a zároveň ďalej rozvíja ich talent a zručnosti.
Mgr. Slávka Nemcová sa narodila v Stropkove. ZŠ navštevovala v Turanoch nad Ondavou, neskôr pokračovala v štúdiu na stropkovskom Gymnáziu. Vysokoškolské vzdelanie dosiahla na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, aprobácia – slovenský jazyk, národopis. Počas VŠ štúdia pôsobila v speváckej skupine. V roku 2000 nastúpila na ZŠ Mlynskú v Stropkove, kde pôsobí doteraz. Počas svojej 17 ročnej pedagogickej praxe si neustále zvyšuje svoju profesionálnu úroveň – v rámci kontinuálneho vzdelávania absolvovala aktualizačné, inovačné, funkčné vzdelávacie programy a druhú atestáciu. Na skvalitnenie edukačného procesu využíva stále nové metódy. Pripravuje žiakov na súťaže zo slovenského jazyka a hudobnej výchovy, ktorí sa umiestňujú na popredných miestach a úspešne reprezentujú školu. Svojim profesionálnym prístupom a odbornosťou rozvíja vedomosti, praktické jazykové schopnosti žiakov, rozvíja ich tvorivosť a talent. Vedie žiakov k láske k rodnému jazyku, k ľudovému spevu a k ľudovým tradíciám. Ako triedna učiteľka pripravuje pre svojich žiakov zážitkové aktivity, ktoré priaznivo vplývajú na atmosféru v triede. Snaží sa zo svojich žiakov vychovať nielen vzdelaných ľudí, ale aj osobnosti s pozitívnymi morálnymi hodnotami. Vo voľných chvíľach sa venuje hlavne svojej rodine, ručným prácam, rada si prečíta dobrú knihu a zaspieva si.
Mgr. Viliam Mihok sa narodil v Stropkove. Svoje detstvo prežil v neďalekej dedine Chotča. Základnú a strednú školu absolvoval v Stropkove. Hneď po ukončení strednej školy nastúpil na základnú vojenskú službu do Žiliny. Po jej ukončení začal pracovať na personálnom oddelení v Tesle Stropkov. Stále ho však lákalo štúdium na vysokej škole, preto začal študovať na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach na pedagogickej fakulte v Prešove v aprobácii učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, pedagogika a vychovávateľstvo. Jeho prvým učiteľským miestom bola ZŠ Turany nad Ondavou, neskôr ZŠ v Kolbovciach.
2009 – 2013 pôsobil v ABC Centrum voľného času v Stropkove, kde pracoval ako samostatný vychovávateľ na oddelení telesnej výchovy a športu. Práca s mladými ľuďmi v oblasti športu vypĺňala jeho pracovný aj osobný život a zanechala v ňom trvalý vzťah k športovým aktivitám. Úspešne absolvoval prvú atestačnú skúšku so zameraním na činnosť v centre voľného času. Od roku 2013 až doteraz pracuje v ZŠ Mlynská v Stropkove. Je koordinátorom v centre voľného času a zároveň vedie aj školskú knižnicu. Aj táto práca veľmi napĺňa a obohacuje jeho život. Popri práci sa venuje aj svojim športovým koníčkom. V lete turistike a plávaniu, v zime behu na lyžiach, nohejbalu a stolnému tenisu, ktorý hráva od malička. Reprezentuje mesto v stolnom tenise mužov v 5. lige ondavskej oblasti Stolnotenisového zväzu Stropkov, Svidník. Okrem toho už druhé volebné obdobie aktívne pracuje v Mestskom zastupiteľstve ako poslanec. Jeho najväčším šťastím a zázemím je pre neho jeho rodina a tiež jeho práca, ktorá sa zároveň stala jeho koníčkom.
Mgr. Ivana Perátová – in memoriam sa narodila vo Svidníku. V Stropkove, kde bývala, navštevovala MŠ A. Hlinku. Po absolvovaní ZŠ na Mlynskej ulici v Stropkove pokračovala v štúdiu na gymnáziu. Následne bola prijatá na fakultu prírodných a humanitných vied Prešovskej univerzity. VŠ štúdium ukončila v aprobácii slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka. Svoju pedagogickú činnosť začala na ZŠ Konštantínova ulica v SP. Patrila k tým mladým učiteľom, ktorí si od samého začiatku vedeli vytvoriť správny vzťah – učiteľ a žiak. Bola usilovná, cieľavedomá a okrem množstva vedomostí, ktoré odovzdávala svojim žiakom, vedela si získať tú správnu autoritu. Žiaci si ju rýchlo obľúbili, zároveň však pociťovali rešpekt, ktorý ich nabádal k zodpovednému prístupu k učeniu. Žiakov viedla k láske k rodnému jazyku, literatúre i umeleckému slohu. Prípravou rôznych súťaží a kultúrnych programov zapájala žiakov do kultúrneho diania školy i mesta. Zúčastňovala sa na školeniach a absolvovala vzdelávacie programy, ktorými si neustále rozširovala obzor svojich vedomostí. Vnášaním nových inovačných foriem a metód práce prispievala k skvalitneniu edukačného procesu. Podľa kolegýň a kolegov bola Ivana nielen skvelou učiteľkou, ale aj dobrou, milou a láskavou členkou kolektívu, ktorý je vďačný osudu za to, že aspoň niekoľko rokov bola súčasťou ich životov. Ivana nadovšetko milovala svoju rodinu. Všetkých nás predčasne opustila vo veku 34 rokov.
Všetkým oceneným učiteľom blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri výkone tohto náročného, no krásneho povolania a Ivanke posielame pozdrav do neba.

obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok obrazok obrazok obrazok
obrazok obrazok

Andrea Fecková | 13. 4. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 398x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou