smahu správy

Nájomná zmluva s Arcidiecéznou charitou Košice bude ukončená

obrazokV novembri 2013 bola medzi mestom Stropkov a arcidiecéznou charitou Košice uzatvorená nájomná zmluva o nájme nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Materskej škole na ul. A. Hlinku, ktorej účelom bolo zriadenie denného stacionára a doba nájmu bola dohodnutá do 31. augusta 2018.

Arcidiecézna charita Košice v spolupráci s mestom Stropkov tak v januári 2014 otvorila v Stropkove Denný stacionár pre seniorov v prízemnej časti budovy materskej školy na ulici A. Hlinku.
Takýto druh sociálnej služby v Stropkove bol ideálnym riešením poskytnutia pomoci seniorom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť.
Cieľom denného stacionára bolo zabezpečiť odbornú službu, ktorá zodpovedala potrebám fyzickej osoby so zohľadnením jej potrieb, prirodzených vzťahov a rodiny.
Denný stacionár priniesol do mesta novú sociálnu službu a postupne svoje služby zdokonaľoval. Záujem klientov o túto službu sa zvyšoval.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo novelizáciu zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na zefektívnenie systému viaczdrojového financovania, pretože sa dotácie na fungovanie stacionárov začali na Slovensku zneužívať. Vznikalo tak obrovské množstvo nových zariadení, náklady štátu sa neúmerne zvyšovali a inštitút denného stacionára všeobecne prestal slúžiť na pôvodné účely.
Financovanie stacionárov sa zmenilo a štát presunul finančnú náročnosť na mestá a obce.
Z uvedeného dôvodu mesto Stropkov predložilo návrh na skončenie platnosti nájomnej zmluvy s ADCH Košice na prevádzkovanie denného stacionára.
„Spoločne hľadáme vhodné priestory pre jeho činnosť v druhom polroku 2018. Vnímame akútnu potrebu zvýšenia počtu detí v materskej škole pre plné využitie jej kapacity. Máme veľký záujem aj naďalej poskytovať túto sociálnu službu odkázaným seniorom mesta Stropkov a v zmysle novely zákona 448/2008 o sociálnych službách sa uchádzame o spolufinancovanie prevádzkových nákladov denného stacionára,“ priblížil situáciu riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice Cyril Korpesio.
Riaditeľ ADCH ďalej dodáva, že si nesmierne cení ústretový prístup mesta Stropkov a veľmi konštruktívne rokovania pre zabezpečenie prevádzky denného stacionára.
„Finančná náročnosť je príliš vysoká. Mesto je spoluzakladateľom Domu detí Božieho milosrdenstva, v ktorom funguje denný stacionár. Z tohto dôvodu sa mesto s ADCH dohodlo, že zmluva o nájme bude ukončená k 30. júnu 2018,“ priblížil primátor mesta Ondrej Brendza.
Materská škola na ul. A. Hlinku mala ešte v roku 2013 priestory, ktoré sa nevyužívali a MŠ iba zaťažovali. V súčasnosti je v MŠ počet detí podstatne vyšší a ďalšie priestory sú nevyhnutným krokom na riešenie tejto situácie.
Rada školy odporučila vedeniu MŠ, aby sa tieto priestory opätovne využívali pre účely výchovno-vzdelávacieho procesu pre predprimárne vzdelávanie.
„Stotožňujem sa so stanoviskom Rady školy. Žiadali sme zriaďovateľa, aby sa nájomná zmluva s ADCH nepredlžovala a aby sa tieto priestory uviedli do pôvodného stavu a ponechali pre účely materskej školy, nakoľko predpokladáme zvýšený záujem rodičov o umiestnenie detí do našej MŠ,“ uviedla riaditeľka MŠ A. Hlinku Ľudmila Hecková.
Skončenie platnosti nájomnej zmluvy s ACHD Košice na prevádzkovanie denného stacionára bolo schválené Mestským zastupiteľstvom. Nájomná zmluva bude teda vypovedaná ku dňu 30. jún 2018.
Dom detí Božieho milosrdenstva (DDBM) ponúka sociálne služby v dennom stacionári s kapacitou 15 miest a je určená cieľovej skupine mentálne, telesne alebo kombinovane postihnutým osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby len na určitý čas počas dňa. DDBM tiež poskytuje sociálne služby prostredníctvom Domova sociálnych služieb s kapacitou 19 miest.
Poskytovaná je ambulantná sociálna služba osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby denne počas pracovných dní, základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv, rehabilitácie, stravovanie, záujmovú činnosť, rozvoj pracovných zručností ako aj vytváranie podmienok na vzdelávanie.

obrazok

Andrea Fecková | 9. 3. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 349x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou