smahu správy

Kam kráčaš ZOO Park

obrazokHorúcou témou Mestského zastupiteľstva bol ZOO Park, ktorý vznikol ešte v roku 1984, keď sa z iniciatívy detí a rodičov začalo s výstavbou Stanice mladých prírodovedcov pri Dome pionierov a mládeže.

„Viackrát sme prerokovávali správu o činnosti tohto zariadenia a zaoberali sme sa ďalšou existenciou a formou jej existencie. Mesto Stropkov ako zriaďovateľ školského zariadenia centra voľného času bolo na hrane bez jediného žiaka, bez jediného zamestnanca s pedagogickým vzdelaním. V novembri 2017 sa mesto dohodlo na skončení pracovného pomeru s dovtedajším riaditeľom CVČ Alexandrom Sóošom starším. Teraz je na nás čo ďalej. ZOO Park v podobe a forme ako existuje je hybrid, ktorý nemá žiadnu oporu v zákone,“ priblížil primátor O. Brendza.
Ešte v roku 2015 bol ZOO Park financovaný z verejných zdrojov sumou 60 000 eur. V roku 2015 činil príjem zo vzdelávacích poukazov 4128 eur. V roku 2016 z mestského rozpočtu bolo ZOO Parku pridelených 62 000 a jeho príjem činil 3726 eur z vzdelávacích poukazov. V roku 2017 išlo z mestského rozpočtu až 82 400 eur a zo vzdelávacích poukazov činil príjem 1651 eur. Z tejto sumy išlo 68 000 eur na prevádzku ZOO Parku a 14 400 eur ako účelová dotácia na sociálne zariadenia. V histórii ZOO Parku je prvýkrát vykvantifikovaný príjem zo vstupného takmer 17 000 eur.
„Pýtam sa teda kde išli finančné prostriedky zo vstupného za predchádzajúce obdobie? Odpoveď hľadajme v neinvestičnom fonde, ktorého zriaďovateľom nebolo mesto, ale boli nimi fyzické osoby,“ vysvetľoval O. Brendza.
„Tento neinvestičný fond v súkromných rukách zanikol k januáru 2017 likvidáciou. Likvidátorom bol dovtedajší riaditeľ Alexander Sóoš. Na základe tejto likvidácie sme v roku 2017 dostali finančný dar vo výške niečo cez 5 000 eur ako zvyšok tohto neinvestičného fondu. Z verejne dostupných údajov za rok 2013, 2014, 2015 je zrejme, ako tento neinvestičný fond hospodáril, podotýkam súkromné zariadenie“ doplnil primátor mesta.
Súkromné zariadenie nakladalo s finančnými prostriedkami, ktoré boli získané pri správe zariadenia a išli do súkromnej neziskovej organizácie, bez vedomia mesta, práve preto sa mesto rozhodlo zriadiť neziskovú organizáciu a vysporiadať sa s tým, čo bolo zistené.
Na základe rozhodnutia Inšpekcie životného prostredia zo dňa 4. septembra 2017 bola uložená mestu Stropkov finančná pokuta vo výške 1 500 eur. Z dôvodu, že ku dňu kontroly bez súhlasu orgánu ochrany mesto prevádzkovalo zoologickú záhradu. Ďalším dôvodom bolo označenie „ZOO Park“ a tiež to, že si nesplnilo zákonom uloženú povinnosť a držalo živého jedinca labuť hrbozobú, 5 jedincov korytnačiek a nebola vedená evidencia o 1 zvierati.
„Bol to neporiadok, nie je to však koniec,“ uviedol primátor.
„Na základe tej istej Inšpekcie životného prostredia zo dňa 14. decembra 2017 sme dostali ďalšiu finančnú pokutu vo výške 3 500 eur. Tentoraz dôvodom bolo držanie exempláru plaza a iných zvierat a tiež z dôvodu porušenia právnych predpisov o evidencii zvierat,“ dodáva O. Brendza. Slovenská inšpekcia životného prostredia vedie zoznam druhov, na ktoré sa evidencia nevzťahuje.
Celková výška pokút, ktoré mesto muselo uhradiť predstavovala 5 000 eur. „Potrebujeme ešte ďalšie argumenty? Ideme do zosobnenia tejto pokuty bývalému vedeniu? Alebo zvážime aj inú ako občiansko-právnu, teda trestno-právnu zodpovednosť bývalého štatutára? My sme touto cestou nešli. Dohodli sme sa na skončení pracovného pomeru, vyplatili sme náležitosti, ktoré sú s tým spojené a ideme budovať legálne zariadenie, mestské zariadenie, ktoré ale nemôže používať názov ZOO Park. Je našou povinnosťou sa s tým vysporiadať,“ s dôrazom vysvetlil primátor O. Brendza.
Po dôkladnej analýze a hľadaní iných foriem a možností existencie pripravilo mesto návrh neziskovej organizácie, v ktorej bude mať zastúpenie mesto ako zriaďovateľ.
Je predložený návrh na zriadenie neziskovej organizácie popri zariadení CVČ Fauna. Bude fungovať paralelne, aby mohla prijímať 2% z daní, sponzorské príspevky a iné, ktoré si bude môcť uplatniť až v roku 2019, keďže na uplatnenie tohto nároku je potrebné, aby táto nezisková organizáciu fungovala jeden rok.
„Transparentne, verejne a pre všetkých. Máme eminentný záujem na zachovanie pýchy nášho mesta a turistického ruchu. Košický samosprávny kraj má 2 takéto zariadenia, Prešovský samosprávny kraj takéto zariadenia nemá. Zdroje a možnosti financovania budeme teda hľadať aj v rámci PSK,“ uviedol O. Brendza.
Nezisková organizácia Park zvierat nebude v roku 2018 vykonávať žiadnu podstatnú činnosť, bude len pripravená do ďalšieho obdobia. Centrum voľného času Fauna sa plánuje zrušiť, pretože podľa vyjadrenia primátora nemá opodstatnenie.
„Smerujeme k legálnosti a očisteniu, urobíme hrubú čiaru za minulosťou. Pri všetkej úcte k tým, ktorí stáli pri zrode a pri prevádzkovaní CVČ Fauna. Je načase povedať dosť, ideme fungovať vo forme, ktorá prináleží do 21. storočia,“ uvádza ďalej primátor.
Na zriaďovanie a prevádzkovanie ZOO neexistuje v slovenskom právnom poriadku osobitná právna úprava, ale vzťahuje sa na túto oblasť zákon o veterinárnej starostlivosti.
Niektoré podrobnosti o zoologických záhradách upravuje zákon o ochrane prírody.
„Plne sa stotožňujem s tým, čo uviedol pán primátor. Je naozaj potrebné súčasný stav riešiť. Je to školské zariadenie, ako bolo povedané, ktoré nie je právne podchytené a to, že sme sa rozhodli ísť formou neziskovej organizácie je jediná možná cesta ako s týmto problémom spraviť poriadok. Navrhujem však, aby správna rada nebola o troch členoch, ale piatich, lebo si myslím, že je potrebný nielen markteting a kultúra, ale tiež poznať legislatívu, čo sa ochrany zvierat týka. Je to špecifická legislatíva, preto navrhujem, aby jeden z týchto členov dozornej rady bol znalý problematiky životného prostredia a chovu živočíchov,“ uviedol poslanec MZ A. Veselý v diskusii.
Je potrebné zvoliť obligatórne, povinné orgány akými sú dozorná a správna rada. Jej členovia však so zvolením musia súhlasiť. V predkladanom návrhu boli uvedení traja členovia pre každú radu, čim sa splnila podmienka o minimálnom počte členov. Navrhovaní členovia dozornej a správnej rady boli s nomináciou oboznámení a súhlasili s ňou.
„Pravdupovediac som uvažoval, že vystúpim s niečím podobným, ale menej konkrétnym. Nenavrhoval by som konkrétne osoby. Určite je potrebné zazmluvnenie odborníka – veterinára, zootechnika, aby pravidelne dohliadal a kontroloval zvieratá, ktoré tam budú,“ doplnil názor poslanec MZ M. Jakubov.
Kontroly vykonávajú kontrolné orgány vo veterinárnej oblasti a týkajú sa napríklad identifikácie a registrácie zvierat, zdravia a ochrany zvierat, nakladania s vedľajšími živočíšnymi produktmi, prepravy, vystavovania zvierat na verejnosti či obchodovania, preto si myslíme, že názory oboch poslancov sú opodstatnené.
„Všetky pútače a panely nesúce názov ZOO Park musia byť odstránené, v oficiálnej komunikácii nesmie tento názov figurovať, preto názov Park zvierat, aby sme 15. apríla 2018 mohli sezónu otvoriť,“ vysvetlil primátor O. Brendza.
Návrh na zriadenie neziskovej organizácie Park zvierat schválený bol, v budúcnosti sa však budú prejednávať a dopĺňať pripomienky z diskusie, ktoré sa týkali hlavne počtu členov v dozornej a správnej rade. Nateraz je nová sezóna zachránená.

obrazok obrazok

Andrea Fecková | 2. 3. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 412x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár

K článku nebol žiadny komentár.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou