smahu správy

Počet najmenej rozvinutých okresov na Slovensku sa zaokrúhlil na 20, priradený k nim bol aj okres Stropkov

obrazokV súlade so Zákonom o podpore najmenej rozvinutých okresov v platnom znení boli dňa 19. októbra 2018 zápisom do Zoznamu najmenej rozvinutých okresov, ktorý vedie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, medzi najmenej rozvinuté okresy zaradené aj okres Michalovce a okres Stropkov. Aj v týchto okresoch miera evidovanej nezamestnanosti, vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,5-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie. Počet najmenej rozvinutých okresov sa tak rozšíril na 20.

Aj pre tieto okresy budú najneskôr do 9 mesiacov odo dňa zápisu predložené vláde SR na schválenie akčné plány, na základe ktorých sa aktéri regionálneho rozvoja okresov budú môcť svojimi projektmi uchádzať o regionálny príspevok a využívať ďalšie možnosti, ktoré štát vytvoril pre dynamickejší rozvoj všetkých najmenej rozvinutých okresov, Ide najmä o špeciálne výzvy rezortov na nenávratný finančný príspevok z EŠIF, či zvýhodnenia týchto okresov pri čerpaní regionálnej investičnej pomoci a pod..
„Z pozície prednostu Okresného úradu s týmto zápisom môžem len súhlasiť, pretože pozitívna diskriminácia, ktorá z toho vyplýva, nám zaručuje v budúcnosti, minimálne v období piatich rokov, finančnú pomoc nielen pre mesto Stropkov a jeho okres, ale tiež pre obce a ich starostov, či podnikateľov, ktoré by sme v rámci štátneho rozpočtu ináč nedostali. Bude slúžiť pre potreby občanov, primárne je to zamerané na podporu zamestnanosti, sekundárne na socio-ekonomické prostredie,“ priblížil prednosta OÚ Alfonz Veselý a dodal, že tento program je už štvorročný a bolo len na škodu veci, že aj okres Stropkov nebol zaradený do tohto zoznamu skôr. „Miera nezamestnanosti v našom okrese nie je extrémne vysoká, no zas nie je ani nízka, pohybuje sa pod hranicou 10%. Našou povinnosťou je vypracovať akčný plán, ktorý bude pozostávať z analýzy prostredia okresu. Je dôležité pomenovať silné, ale aj slabé stránky, dôležitosti a možnosti, ktoré sa nám núkajú. Je zriadený päťčlenný výbor, ktorých členovia sú prednosta okresného úradu Mgr. Alfonz Veselý, primátor mesta Stropkov JUDr. Ondrej Brendza. Podnikateľské prostredie zastupuje Ing. Glinský, ďalším členom je predseda regionálneho združenia ZMOS okresu Stropkov Ing. Kačmár, ktorý je súčasným starostom obce Tisinec a súčasná riaditeľka ÚPSVaR Stropkov Ing. V. Burcáková, ktorá zastupuje štátnu správu,“ uviedol A. Veselý.
Akčný plán pozostáva z viacerých častí. Spracovaná musí byť analýza nepriaznivého hospodárskeho a sociálneho a neudržateľného stavu okresu, kde nás bude zaujímať geografická sídelná štruktúra, technická infraštruktúra, životné prostredie, demografia obyvateľstva, trh práce, sociálna infraštruktúra, školstvo, kultúra, šport, či zdravotníctvo a sociálne služby, ale aj ekonomický vývoj a potenciál i cestovný ruch.
„Vzniknúť by teda mal ucelený dokument, ktorý pomenuje v akom stave sme, čo a ako chceme. Primárne sa chceme zamerať na podporu zamestnanosti a sekundárne na rozvoj celého okresu. Momentálne sme v číslach, ktoré sú definované na nejakej úrovni, no našim problémom sú dlhodobo nezamestnaní. Ak sa nám podarí vyriešiť túto otázku, pohli by sme sa o krok vpred,“ povedal prednosta OÚ s tým, že celá republika i Európska únia je v stave, kedy človek ak chce robotu si nájde.
„Našim zmyslom však nie je našich ľudí „vyvážať“ von, ale zmyslom je, aby štát, i samotné mesto, vytvárali podnikateľské prostredie a pracovné podmienky tak, aby naši ľudia ostávali v našom meste. Je tu určitá skupina obyvateľstva, ktorá nemá pracovné návyky, zručnosti a je v záujme štátu, aby aj títo obyvatelia tieto pracovné návyky opäť nadobudli,“ myslí si A. Veselý.
Podľa prednostu OÚ máme v Stropkove veľa firiem, ktoré nám ale problém pracovného trhu nevyriešia úplne. Pánu Rothovi, riaditeľovi Tesly Stropkov chce prednosta aj touto cestou vyjadriť veľkú vďaku, pretože Stropkovčanom ponúkol takmer 800 pracovných miest. „Ak si porovnáme mestá, ktoré sú počtom obyvateľov väčšie ako Stropkov, takúto fabriku nemá žiadne z nich. Pre porovnanie je v okrese Stará Ľubovňa najväčším zamestnávateľom nemocnica. Podnikateľské prostredie aké máme v Stropkove si preto musíme vážiť. Ľudia pracujúci v Stropkove žijú a vychovávajú svoje deti tu a to je dôležité, sú u nás a s tým sú spojené aj služby, ktoré potrebujú a za ktoré platia,“ uviedol.
Okres Stropkov má dlhoročnú tradíciu v elektrotechnických odboroch, ktoré vychovávali žiakov, ktorí nepotrebovali odchádzať z mesta. „Mesto by sa preto malo zamerať na tento odbor. Druhou silnou stránkou je poľnohospodárstvo. PD Ondavan Stropkov, ktoré obhospodaruje cca 5 tisíc hektárov a pod vedením p. Kušníra zamestnáva okolo 100 ľudí je tiež pozitívnym príkladom. Sme v tomto výnimkou, raritou. Mnohé mestá takýchto silných hráčov nemajú. Mesto teda nie je odkázané len na prácu vo verejných službách ako sú nemocnice, či úrady,“ povedal A. Veselý a dodal, že nezamestnanosť ako táka v našom okrese neexistuje – ten, kto prácu chce, prácu si nájde. „Je našim zámerom, aby sme pracovné miesta vytvárali v rámci nášho okresu. Obecné podniky by mohli poslúžiť vo vytváraní pracovnej mobility a jej podpory, schopnosti do práce vôbec ísť a podať nejaký výkon. Už tri obce z nášho okresu prišli s nápadom zriadenia obecného podniku, čo samozrejme vítame a sme vďační za každú dobrú myšlienku,“ uviedol na margo sociálnych podnikov A. Veselý.
Momentálne je všetko v schvaľovacom procese. Mesto sa chce zamerať na podporu okresu v celkovom ponímaní, aj v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry, športu aj v službách ako takých. Minimálne do konca mesiaca sa bude ešte intenzívne komunikovať s predstaviteľmi obcí stropkovského okresu, predstaviteľmi z podnikateľského prostredia, dialógy sa budú viesť so všetkými, ktorí majú k tomu čo povedať. Hlavnou myšlienkou a cieľom je zlepšenie kvality života v našom meste.
Ako ďalej A. Veselý uvádza, o rozvoji cestovného ruchu sa hovorí už dobrých 50 rokov, no nič závažné sa tu neudialo. „Máme tu síce cyklotrasu, ale tá vie zaujať návštevníka na jeden až dva dni. Cieľom je spojiť sa s ostatnými okresmi a popracovať na propagácii regiónu a podporiť tak cestovný ruch. Zamerať by sme sa mali aj na rekreačnú oblasť Domaša, čo vnímam ako črtajúcu sa príležitosť nielen pre podnikateľov,“ povedal a dodal, že propagácia regiónu je veľmi dôležitá. Prešovský samosprávny kraj nie sú len Vysoké Tatry, či Pieniny, pretože tie sú už veľmi dobre známe. Zamerať sa je potrebné na oblasť od Starej Ľubovne až po Sninu, pretože má turistom i návštevníkom čo ponúknuť. „Verím v potenciál našich ľudí. Netreba nám tu ťahať investora a ani budovať nejaké chemické fabriky, ktoré len znečistia ovzdušie. To, čo máme udržme a podporme. Držme si ľudí u nás doma a pritiahnime späť tých, ktorí sú vonku,“ apeloval A. Veselý.
Ďalším zámerom mesta je duálne vzdelávanie. Podľa A. Veselého by bolo dobré, aby si aspoň odbor elektrotechniky našiel svojho partnera. „V minulosti fungovalo duálne vzdelávanie a bolo nápomocné pri uplatňovaní sa na trhu práce. Žiak – študent musí byť previazaný s praxou. Zamestnávateľ má možnosť už počas štúdia zistiť potenciál študenta a „vychovať“ ho do konkrétnych podmienok vo vzájomnej symbióze. Študent, ktorý ukončí vzdelávanie, by tak získal isté zamestnanie,“ povedal k téme podpory zamestnanosti v okrese Stropkov s tým, že akčný plán bude zameraný práve na spomínanú podporu tým, že štát bude finančne pomáhať dotáciami, či už na nové technológie a pod. a podnikatelia sa teda budú môcť zapájať do výziev, ktoré budú zverejňované postupne. Všetko je nateraz vo všeobecnej rovine, v rovine dialógov a v schvaľovacom procese.

obrazok

Andrea Fecková | 14. 12. 2018 | Spravodajstvo z regiónu | Odkaz na článok | | 1071x


Diskusia k článku

--> - Formulár na nový komentár
[1] sub lege
Marianna30 14. 12. 2018 o 14.32 hod. IP: 178.40.78.XXX

Máme na Slovensku tzv. Jeden volebný obvod. Je jedno koho zvolíte, skončí v Blave, a na vás si nespomenie. Treba zmeniť Volebný zákon na viacobvodový, potom sa veci pohnú z miesta.

Aby ste mohli článok komentovať, musíte byť prihlásený.
Rss článkov | Rss komentárov | Rss noviniek

© Bodie 2008 - Bežím na RS2 | Štatistika | Admin
Noviny VRANOVSKÉ SPEKTRUM - Týždenník obyvateľov okresu Vranov nad Topľou